administrácia

Predpisy a povinnosti

ZÁKON

Povinnosti obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb, požiadavky a podmienky na ochranu života, zdravia a majetku pred požiarmi ustanovuje Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi.

 

POŽIARNA DOKUMENTÁCIA

Povinná dokumentácia ochrany pred požiarmi, musí obsahovať:

 • požiarny štatút
 • požiarny poriadok pracoviska
 • požiarne poplachové smernice
 • požiarny evakuačný plán
 • grafická časť požiarneho evakuačného plánu
 • požiarna kniha
 • analýza nebezpečenstva vzniku požiaru
 • doklady o kontrole požiarnotechnických zariadení a požiarnych vodovodov
 • údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred požiarmi
 • dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi
 • dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok
 • dokumentácia o činnosti hasičskej jednotky
 • riešenie protipožiarnej bezpečnosti stavby v projektovej dokumentácii stavby
 • dokumentácia o požiarnobezpečnostnej charakteristike užívanej stavby
 • ďalšie doklady, ak tak ustanovuje osobitný predpis

 

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE PREHLADKY

Preventívne protipožiarne prehliadky sa vykonávajú technikom požiarnej ochrany v týchto lehotách:

 • každých 12 mesiacov v obytných domoch a v objektoch a v priestoroch, v ktorých sú len občasné pracovné miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby alebo opravy,
 • každých šesť mesiacov v objektoch a v priestoroch, v ktorých sa vykonáva len administratívna činnosť,
 • každé tri mesiace v ostatných objektoch alebo priestoroch právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, ak jej štatutárny orgán alebo zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.